Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
1.1 Contractant (hieronder wordt in deze algemene voorwaarden ook verstaan: opdrachtgever, klant, e.d.) heeft kennisgenomen van de
algemene voorwaarden en heeft deze geaccepteerd.
1.2 Te allen tijde is de Nederlandse wet van toepassing, in het bijzonder de Telecomwet- en regelgeving en in het buitenland de daar
geldende wetten.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn leidend en zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en transacties van Trimessa B.V.. Dit,
met uitsluiting van eventuele inkoopvoorwaarden van de contractant, tenzij Trimessa B.V. schriftelijk met diens voorwaarden heeft
ingestemd.

ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN EN WIJZE VAN UITVOERING
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
Uitgebrachte offertes zijn 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat Trimessa B.V. binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de opdracht
het recht heeft de opdracht terug te geven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.3 Trimessa B.V. is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Trimessa B.V. houdt rekening met wensen van de
contractant, voor zover zulks verantwoord geacht wordt.
2.4 Trimessa B.V. is gerechtigd, de aan haar verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Indien de wet dit
vereist zal zij de contractant hiervan op de hoogte stellen. Indien deze overdracht voor contractant onredelijk bezwarend is, bestaat
het recht deze overeenkomst binnen 30 dagen schriftelijk op te zeggen.
2.5 Trimessa B.V. verplicht zich en eventueel door haar voor de uitvoering van opdrachten ingezette derden tot geheimhouding ten
opzichte van alle gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt.
2.6 Contractant dient zelf zorg te dragen voor en is zelf verantwoordelijk voor afdoende infrastructuur om verbinding te kunnen maken
met het datanetwerk van Trimessa B.V..

LEVERING PRODUCTEN EN DIENSTEN
3.1 Levertijden geeft Trimessa B.V. zo nauwkeurig mogelijk, doch steeds vrijblijvend aan. Bij toerekenbare overschrijding van de
toegezegde termijn met meer dan twintig werkdagen heeft de contractant het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Trimessa
B.V. is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Dit met uitzondering van producten die een langere levertijd
aanhouden door toeleveranciers. (Voorbeeld: Oplevering internet glasvezel aansluitingen)
3.2 Ingeval de contractant een opdracht na gunning intrekt, is de contractant gehouden tot vergoeding van het op dat tijdstip reeds
uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
3.3 Mocht de contractant menen recht tot reclame te hebben, dan dient hij de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na het
ontstaan van de klacht aan Trimessa B.V. mede te delen. Het uiten van een klacht ontslaat de contractant niet van zijn
betalingsverplichting. (Voor verder afhandeling van de klacht: zie hoofdstuk “Geschillen” van deze algemene voorwaarden)
3.4 Ingeval Trimessa B.V. een klacht als gegrond beoordeelt, zal Trimessa B.V. – ter haar keuze – de geleverde Algemene voorwaarden
van Trimessa B.V. verbeteren, of het vervangen, of een reductie op de prijs verlenen.
3.5 Indien een contractant een overeenkomst tot levering van een product ontbindt, zal de overeenkomst tot levering van de dienst
doorlopen met alle rechten en plichten van dien.
3.6 Trimessa B.V. spant zich in om diensten storingsvrij te laten verlopen, maar geeft geen garanties ten aanzien van beschikbaarheid en
kwaliteit. (Voor aanvullingen kan contractant desgewenst een SLA afsluiten.)
3.7 Trimessa B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade t.g.v. het niet beschikbaar zijn van de dienst door omstandigheden zoals
stroomuitval, overbelasting of derde afhankelijke diensten zoals DNS. Met nadruk wordt erop gewezen dat in deze gevallen het 112-
alarmnummer zelfs niet bereikbaar zou kunnen zijn. Voor advies om de risico zo laag mogelijk te houden wordt verzocht contact te
maken met Trimessa B.V. voor eventuele oplossingen.
3.8 Bij verhuizing van contractant stelt deze Trimessa B.V. hiervan onverwijld op de hoogte. Op het nieuwe adres wordt deze
overeenkomst onveranderd voortgezet, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Extra kosten die hierbij door Trimessa B.V. gemaakt
moeten worden zijn voor rekening van contractant.
3.9 Trimessa B.V. gaat er te allen tijde vanuit dat contractant de haar toegewezen nummers gebruikt op het registratieadres. In het
bijzonder voor geografische nummers wordt er op gewezen dat de Nederlandse hulpdiensten (112) het registratieadres beschouwen
als zijnde het adres van waar de melding plaatsvindt. (In het geval toegewezen nummer vanuit het buitenland zou worden gebruikt,
zal bij het kiezen van 112 een verbinding ontstaan met het 112-meldpunt van de regio van het registratieadres!)
3.10 Indien door contractant ontvangen hardware niet aan diens verwachtingen voldoet, dient contractant deze binnen vijftien werkdagen
na levering te retourneren aan Trimessa B.V. met gespecificeerde redenen. Wanneer dit tot vijftien werkdagen na levering wordt
gedaan zal er 20% stock-fee worden berekend van het aankoopbedrag. Wordt de retournering na deze vijftien werkdagen gedaan,
dan is er geen terugname meer mogelijk.

VERZENDING
4.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, per telefax, per telex, per koerier e.d.
Algemene Voorwaarden Trimessa B.V.
4.2 Trimessa B.V. is niet (meer) verantwoordelijk voor de levering van artikelen die verzonden zijn middels een vervoersbedrijf zoals PostNL,
DPD, UPS, etc. wanneer de “Track and Trace” code is aangeleverd aan de klant.
4.3 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het verzendend medium de
verzending heeft bevestigd. Een en ander dient bijvoorbeeld door middel van een afdruk van de desbetreffende communicatiedialoog
te worden gestaafd.

GEBRUIK VAN TELEFOONNUMMERS
5.1 Het gebruik van een telefoonnummer is gebonden aan het netnummergebied. Contractant staat in voor het gebruik binnen dit gebied
en vrijwaart Trimessa B.V. voor alle gevolgen indien contractant zich hier niet aan houdt. Trimessa B.V. is gerechtigd te allen tijde
bewijsstukken te vragen die aantonen dat contractant binnen het netnummergebied adres houdt.
5.2 Contractant zal de aanwijzingen van Trimessa B.V. volgen bij een verzoek tot nummerbehoud. Trimessa B.V. kan voor de uitvoering van
het verzoek tot nummerbehoud eenmalig een vergoeding vragen.
5.3 Indien contractant een door Trimessa B.V. toegewezen nummer wenst te verhuizen naar een andere aanbieder, dient contractant dit
verzoek aan deze aanbieder te richten. Slechts indien contractant aan alle betalingsverplichtingen jegens Trimessa B.V. heeft voldaan,
zal Trimessa B.V. een verzoek tot nummerbehoud in behandeling nemen.
5.4 Een aan contractant toegewezen nummer vervalt zodra betreffende overeenkomst wordt ontbonden en er geen verzoek tot
nummerbehoud is.

OPSCHORTING, BEËINDIGING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST (KLANT & PARTNER)
6.1 Trimessa B.V. heeft het recht levering van haar dienst, zonder compensatie voor contractant, op te schorten indien: – de wet- en
regelgeving dusdanig verandert of besluiten van daartoe bevoegde instanties daartoe leiden; – indien contractant onjuiste of
onvolledige gegevens heeft verstrekt; – contractant haar (betaling)verplichtingen niet nakomt; – contractant geen werkende
internetverbinding heeft; – de internetleverancier van contractant signalen van Trimessa B.V. niet doorlaat; – naar aanleiding van een
melding van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, schuld saneringsmaatregelen of het verliezen van
handelingsbekwaamheid van contractant; – de belangen van Trimessa B.V. dusdanig in het geding zijn dat een voortzetting van de
overeenkomst door Trimessa B.V. redelijkerwijs niet verwacht kan worden;
6.2 De opschorting wordt ongedaan gemaakt indien de reden tot opschorting niet meer bestaat en de eventuele door Trimessa B.V.
ingevolge de opschorting gemaakte kosten aan Trimessa B.V. zijn betaald.
6.3 De overeenkomst kan door Trimessa B.V. per direct worden beëindigd zonder recht op schadevergoeding jegens de contractant indien:
– de reden voor een opschorting niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven; – de vergunningen van Trimessa B.V. worden
beëindigd, op basis waarvan de diensten worden aangeboden; – de overeenkomst tussen Trimessa B.V. en een derde wordt beëindigd,
waardoor de diensten van Trimessa B.V. niet meer kunnen worden geleverd; – technische of bedrijfseconomische redenen of
veranderingen in wet- en regelgeving daartoe noodzaken; – Trimessa B.V. kennis neemt van gegevens op grond waarvan Trimessa B.V.
terecht kan vrezen dat contractant de verplichtingen niet zal/kan nakomen; – een zekerheidstelling niet nagekomen of ingetrokken
wordt. Recht op betalingen van geleverde diensten aan Trimessa B.V. is in deze gevallen per direct opeisbaar.
6.4 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en duurt minimaal 12 maanden tenzij anders overeengekomen. Hierna is de
overeenkomst per eerste van een maand opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalender maand.
6.5 Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder recht op schadevergoeding jegens de andere partij en zonder tussenkomst van de
rechtbank per direct ontbinden indien: – er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, liquideren of het verliezen
van handelingsbekwaamheid van de andere partij; – de andere partij haar activiteiten staakt; – de andere partij in verzuim is.
6.6 Trimessa B.V. zal direct na beëindiging van de overeenkomst de door haar verstrekte gegevens en/of codes innemen of blokkeren.
6.7 Trimessa B.V. heeft het recht om de resterende abonnement periode als vergoeding voor de overeenkomst beëindiging in rekening te
brengen.
6.8 Trimessa B.V. heeft het recht 25% van de aanbetaling wat voldaan is in te houden wanneer overeenkomst wordt beëindigd. Het
resterende bedrag wordt binnen 5 dagen na beëindiging van de overeenkomst teruggestort.
6.9 Alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, blijven onverkort van kracht.

BETALING
7.1 Voor facturatie is de administratie van Trimessa B.V. bindend, tenzij deze aantoonbaar onjuist is. De vaststelling van de hoogte van de
factuur geschiedt op basis van de geldende prijslijst.
7.2 Trimessa B.V. kan te allen tijde, vooraf, de prijslijst ten behoeve van de telefonie te wijzigen. De geldende, actuele prijslijst voor de
telefoonkosten wordt per mail verstuurd.
7.3 Indien contractant het oneens is met een prijsverhoging welke de CBS prijsindexatie overstijgt of welke niet door andere
telecomaanbieders met een gelijk percentage wordt verhoogd, kan worden verzocht de overeenkomst per datum van de prijsverhoging
te ontbinden met in acht neming van de 1 kalender maand opzegtermijn. Dit verzoek dient binnen 10 werkdagen na prijs verhoging
schriftelijke te worden ingediend bij Trimessa B.V..
7.4 Indien er sprake is van een overeenkomst namens contractant met een derde partij en deze voert een prijsverhoging door, dan is
Trimessa B.V. gerechtigd deze prijsverhoging per direct door te berekenen.
7.5 Alle bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
Algemene Voorwaarden Trimessa B.V.
7.6 Bedragen voor alle diensten die onder een abonnementen worden aangeboden aan de klant van Trimessa B.V. worden in de lopende
maand in rekening gebracht en (eventuele) kosten voor (telefonie) verbruik van de vorige maand periode.
7.7 De ontvangstdatum van facturen of ingebrekestellingen wordt geacht te ontvangen: – per email op de dag van verzending; – per post
binnen de Benelux op de tweede dag na datum van de poststempel; – per post in andere landen uiterlijk de vijfde dag na poststempel.
7.8 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de betalingsverplichtingen jegens Trimessa B.V. bestaan.
7.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen vorderingen van Trimessa B.V. jegens contractant onmiddellijk
opeisbaar zijn.
7.10 De door contractant verrichte betalingen strekken ter afdoening in de eerst plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de
tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al zou contractant vermelden dat bedragen betrekking hebben
op latere facturen.
7.11 Alle betalingen dienen uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, bij overschrijding waar van de contractant onmiddellijk in verzuim is.
7.12 Indien betalingen niet binnen de overeengekomen termijn door Trimessa B.V. zijn ontvangen, is Trimessa B.V. na het verzenden van
twee herinneringen, gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen. Deze zullen € 12,50 per verzonden aanmaning
bedragen en worden in rekening gebracht in de eerst volgende factuur periode.
7.13 Indien contractant niet binnen de geldende betalingstermijn betaald heeft, is Trimessa B.V. tevens gerechtigd om per vervaldag
wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van (gehele) betaling.
7.14 Indien Trimessa B.V. aantoont hogere, redelijkerwijs noodzakelijke kosten te hebben gemaakt, kunnen deze worden gefactureerd.
7.15 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke incassokosten na
de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de totale vordering te bedragen, echter met een minimum van € 145,-.
7.16 Ter verkrijging van een grotere zekerheid heeft Trimessa B.V. het recht, naar haar keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling,
bankgaranties en dergelijke te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Tevens behoudt Trimessa B.V. zich
het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht deelfacturen te verzenden. Indien de contractant niet binnen vijf werkdagen
na het schriftelijk verzoek van Trimessa B.V. een dergelijke zekerheid heeft gesteld, is Trimessa B.V. gerechtigd haar verplichtingen op
te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Trimessa
B.V. het recht op vergoeding van alle tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.
7.17 Als in beperkte tijd contractant bovengemiddelde bedragen verschuldigd wordt, is Trimessa B.V., mede ter bescherming van
contractant, gerechtigd om tot blokkering van bepaalde bestemmingen over te gaan totdat contractant de betaling van genoemde
bedragen heeft verricht.
7.18 Indien de contractant van oordeel is dat aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen de
genoemde betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd te protesteren. Bij gebrek van een zodanig protest binnen deze termijn vervalt
het recht om tegen de hoogte van het factuurbedrag bezwaar te maken.
7.19 Het geleverde is onbetwistbaar eigendom van Trimessa B.V. totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden op de door Trimessa B.V.
aangegeven wijze. Het geleverde is daarom per onmiddellijk opeisbaar zodra niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het
terugvorderen ontslaat contractant echter niet van zijn betalingsverplichting. Het geleverde zal na volledige betaling aan de contractant
worden teruggegeven.
7.20 Alle kosten te maken voor het terugvorderen van het geleverde zijn voor rekening van de contractant.

PLICHTEN VAN CONTRACTANT
8.1 Indien een andere partij voorwaarden heeft verbonden aan het gebruik van diensten of producten, dient contractant deze in acht te
nemen. Indien door het (nalaten van) handelen van contractant schade ontstaat, is deze aansprakelijk voor alle schade die Trimessa
B.V. en/of derden lijden ten gevolge hiervan. Het (nalaten van) handelen van contractant kan naast de plicht tot schadevergoeding
tevens afsluiting tot gevolg hebben.
8.2 Contractant is verantwoordelijk voor al het gebruik van de dienst via zijn (internet-)aansluiting dan wel via het gebruik van de dienst
met de aan contractant ter beschikking gestelde identificatiegegevens, adresseringsgegevens, wachtwoorden en/of andere codes.
Contractant zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en zal bij (vermoeden van) diefstal en/of onrechtmatig gebruik Trimessa B.V.
onverwijld op de hoogte brengen zodat Trimessa B.V. passende maatregelen kan nemen. Zelfs indien gebruik zonder toestemming van
contractant plaats vind, zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
8.3 Indien Trimessa B.V. op redelijke gronden vermoedt dat misbruik is/wordt gemaakt van aan contractant beschikbaar gestelde gegevens
en codes, kan Trimessa B.V. contractant hieromtrent aanwijzingen geven, waarvan de uitvoering door contractant verplicht is.
8.4 Indien is vastgesteld dat er sprake is van misbruik en contractant geeft geen gehoor aan de gegeven aanwijzingen, is contractant per
dat moment in verzuim.
8.5 Contractant zal Trimessa B.V. onmiddellijk in kennis stellen in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, schuld
saneringsmaatregelen of het verliezen van handelingsbekwaamheid.
8.6 Het is contractant verboden diensten of producten van Trimessa B.V. weder te verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Trimessa B.V..

PRIVACY
9.1 Alle door Trimessa B.V. beheerde en verzamelde gegevens, inclusief de verkeersgegevens, vallen onder de privacywet.
9.2 Trimessa B.V. verzamelt en verwerkt gegevens voor een goede dienstverlening. Deze gegevens kunnen in geval door Trimessa B.V.
verstrekt worden aan derden voor de volgende doeleinden: – nummerweergave; – op verzoek van contractant voor vermelding in
telefoongids of nummerinformatiedienst; – wettelijke verplichtingen; – optimalisatie en ontwikkeling van dienstverlening; –
Algemene Voorwaarden Trimessa B.V.
netwerkbeheer en procesoptimalisatie; – betalingsadministratie en kredietbeheer; – gespecificeerde rekeningen; –preventie en
bestrijding van fraude; – klachten- en geschillenbehandeling.
9.3 Trimessa B.V. zal gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor hiervoor genoemde doeleinden. Trimessa B.V. verplicht zich tot
het nemen van maatregelen ter beveiliging van gegevens en inachtneming van de AVG.
9.4 Indien jegens bevoegde instantie een verzoek tot tappen of opnemen van elektronische communicatie gedaan wordt, zal Trimessa B.V.
hieraan meewerken. Trimessa B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die contractant als gevolg hiervan ondervindt.

ONDERHOUD, STORINGEN EN UPGRADES
10.1 De supportafdeling van Trimessa B.V. Services is bereikbaar tijdens kantooruren van maandag tot en met donderdag van 08.45 – 17.15
uur en vrijdag van 08.45 – 16.00 uur.
10.2 In geval van storingen zal Trimessa B.V. zich inspannen om deze zo spoedig mogelijk op te lossen.
10.3 Om onderhoud te kunnen uitvoeren kan Trimessa B.V. de dienst (gedeeltelijk) buiten werking stellen. Indien de buiten werking stelling
langere tijd duurt zal Trimessa B.V. contractant hiervan (van tevoren) op de hoogte brengen.
10.4 Teneinde de dienstverlening te verbeteren kan Trimessa B.V. (de technische specificaties van) haar diensten wijzigen of upgraden.
Trimessa B.V. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit wijzigingen van technische specificaties.
10.5 Trimessa B.V. is verplicht om zoveel mogelijk rekening te houden met het belang van contractant en zal niet-beschikbaarheid van de
dienst zoveel mogelijk voorkomen.

AUTEURSRECHTEN
11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Trimessa B.V. het auteursrecht op door haar vervaardigde teksten,
handleidingen en programmatuur.
11.2 Alle rechten op de binnen de overeenkomst ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, documentatie, offertes, publicaties
en wat dies meer zij, berusten bij Trimessa B.V. of haar licentiegevers.
11.3 Indien contractant muziek wenst te plaatsen op de door Trimessa B.V. ter beschikking gestelde telefoon centrale, dient contractant zelf
zorg te dragen voor de afdracht van rechten aan de Buma/STEMRA. Contractant is gehouden een kopie van de overeenkomst met
Buma/STEMRA aan Trimessa B.V. te zenden.

AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De aansprakelijkheid van Trimessa B.V. is beperkt tot slechts dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.
12.2 De aansprakelijkheid van Trimessa B.V. is, ten alle tijden beperkt tot twee maal (2x) de abonnementskosten welke per periode bij
contractant in rekening worden gebracht.
12.3 Trimessa B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade en/of indirecte schade.
12.4 Van aansprakelijkheid van Trimessa B.V. is slechts dan sprake indien – contractant alles in het werk stelt om de schade zoveel mogelijk
te beperken; – contractant Trimessa B.V. onverwijld op de hoogte brengt van enig probleem teneinde Trimessa B.V. in de gelegenheid
te stellen om binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen (jegens contractant) te voldoen; – contractant Trimessa B.V.
maximaal faciliteert bij het leveren van haar diensten en het oplossen van storingen die tot schade kunnen leiden; – uiterlijk 30 dagen
na het ontstaan van schade contractant deze schriftelijk heeft gemeld bij Trimessa B.V..
12.5 Van aansprakelijkheid is nooit sprake indien – er sprake is van onoordeelkundig handelen door contractant; – de schade is ontstaan ten
gevolge van door contractant geleverde onjuiste of onvolledige informatie; – de schade het gevolg is van internetverbindingen of
apparatuur die niet door Trimessa B.V. zijn geleverd; – de schade het gevolg is van door de contractant zelfstandig gewijzigde
instellingen of infrastructuur; – Trimessa B.V. naar aanleiding van een bevel op wettelijke of gerechtelijke basis gegevens van
contractant ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie.

GARANTIEBEPALINGEN
13.1 De garantietermijn bedraagt voor nieuwe goederen twaalf (12) maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanspraak op
garantie kan alleen worden gemaakt na overleg van de factuur en nadat het goed volledig is betaald, tenzij de vervaldatum van de
factuur nog niet is overschreden.
13.2 Aanspraak op garantie kan worden gemaakt tot uiterlijk de eerste werkdag, volgend op de vervaldatum van de garantietermijn. De
garantietermijn begint op de dag van afgifte/verzending van het goed.
13.3 Een defect goed dient op eigen kosten bij Trimessa B.V. te worden afgeleverd en/of opgehaald.

OVERMACHT
14.1 Onder overmacht wordt, naast het in wet en jurisprudentie begrepen, verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst voorziene en
onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de contractant kan worden verlangd.
Algemene Voorwaarden Trimessa B.V.
Met overmacht gelijk te stellen zijn werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog(gevaar), natuurrampen, terrorisme, oproer,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij Trimessa B.V. of haar leveranciers.
14.2 Indien overmachtssituatie langer duren dan 6 maanden, zodat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, dan kan elke
partij de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige
schadevergoeding gehouden zijn.
14.3 Indien Trimessa B.V. ten gevolgen van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt Trimessa B.V. wel het recht op
vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

GESCHILLEN
15.1 Geschillen inzake overeenkomsten tussen contractant en Trimessa B.V. kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
15.2 Geschillen worden slechts dan in behandeling genomen indien de klacht eerst schriftelijk aan Trimessa B.V. is voorgelegd. Trimessa B.V.
is gehouden hierop binnen 30 dagen schriftelijk inhoudelijk te reageren. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal er binnen
gestelde termijn aangegeven worden wanneer de inhoudelijke reactie zal volgen.
15.3 Na ontvangst van de inhoudelijke reactie, dan wel na het verstrijken van de termijn waarbinnen gereageerd had moeten worden, heeft
contractant een termijn van 30 dagen om het geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie.
15.4 Indien contractant besluit het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie dan is Trimessa B.V. tevens aan deze keuze gebonden.
Indien Trimessa B.V. een geschil aan de commissie wil voorleggen, dient zij contractant te vragen zich hier binnen 5 weken over uit te
spreken. Trimessa B.V. dient hierbij aan te geven dat na het verstreken van genoemde termijn zij zich vrij acht het geschil aan de gewone
rechter voor te leggen.
15.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Dit reglement kan
desgevraagd worden toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
15.6 Mocht ten minste een der partijen een geschil over een opdracht willen voorleggen aan de rechter, dan wordt dit aan de bevoegde
rechter te Den Haag voorgelegd.
Microsoft Cloud (alleen bij afname Microsoft 265 diensten)
16.1 Microsoft heeft de regelgeving met betrekking tot de Microsoft Cloud Agreement gewijzigd om te garanderen dat jouw gegevens veilig
en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Het Microsoft Cloud Contract of de Microsoft-klantovereenkomst (MCA) bevat
de voorwaarden van Microsoft voor onlineservices van Microsoft, zoals Office of Microsoft Azure. Bij het akkoord gaan van de algemene
voorwaarden gaat u ook akkoord met de Microsoft Cloud overeenkomt, indien u gebruik maakt van deze dienst.
MCA→ https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements
16.2 Alle Microsoft diensten die geleverd worden aan de contractant door Trimessa B.V. is een handeling die Trimessa B.V. uitvoert als
een consultant voor de contractant in opdracht door de contractant.
16.3 De infrastructuur van ALLE Microsoft 365 producten die worden geleverd door Trimessa B.V. draaien in een datacenter van Microsoft in de Cloud.
Deze datacenter is geen eigendom van Trimessa B.V.
16.4 Bij eventuele storingen van de Microsoft producten zal Trimessa samen met de contractant contact maken met Microsoft om te onderzoeken
en/of achterhalen wat de eventuele oorzaak van de storing is
16.5 De contractant machtigt Trimessa B.V. om namens de eindklant de algemene voorwaarden tussen de eindklant en Microsoft organisatie goed te keuren

FAIR USE POLICY (FUP)
17.1 Indien u met onbeperkt vast en mobiel bellen over een periode van twee maanden meer minuten belt dan 2x het gemiddelde van alle
klanten van Trimessa B.V. Services die gebruik maken van de VOIP oplossing, dan houden wij het recht voor om een aangepast voorstel
te doen.

SLOTBEPALINGEN
Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van overeenkomst(en) van Trimessa B.V. met de contractant niet of niet geheel
rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. Deze leveringsvoorwaarden zijn eerst aangemaakt op 1 Januari
2011. Deze algemene voorwaarden zijn de enige juiste, elke andere versie is slechts informatief.